Älvestad hembygdsförening
Arkiv: Flygfoton över Älvestad sid 3
Karlshovs Säteri 10,12,14, och 16 Kungsgård, hette tidigare Kiölja. Gården är känd sedan 1300-talet Ligger här
Carlshoff, urgammalt Frälse-Säteri, som för thetta hetat Kiölja, består af ett Hemman; ligger en fjerdedels mil ifrån Kyrkon; har Stenhusbyggnad,som nu warande Ägaren General-Maj. Landshöfd. Öfwer-Commend. och Riddaren Carl Gustav von Roxendorff låtit upsättja, hwilken ock all annan regulier och wacker byggnad både i Man- och Ladugården å nyo upbyggt och ansenligen utwidgat: likaledes låtit anlägga en skön stor Trägård, Humlegård af Brunswikske rötter, och Aleer af Lönner och Linder på bägge sidor om Gården. Under förenämnde Herres tid är ock Gården förbättrad ifrån 18 til 40 tunnors Utsäde, och ifrån 60 til 650 a 700 lass Hö i medelmåttig årswäxt. Til Gården är tilräckligt Mulbete och Skog, Fiske uti Swart- eller Stor-ån, åtskilliga stora Ruddammar, 12 och 3 fjerdedels underlydande Bonde-hemman, åtskillige Skattelägenheter, Utjordar, Ängar, Skatte-Miöl-Qwarn och 22 Dagswerks-Torp. Gården är sidst köpt af Hadorphar, men i urminnes tider tilbakars hört Riddare och Ridders-Män til, hwaraf han i alla tider hetat Riddare-Gården. (Ur “Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer” från 1760)
Karlshov tidigare Kiölja
Karlshov 21 Stenbacken Ligger här
1958
1977
1985
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Karlshov 15. Ugglebo. Ligger här
1977
1958
Karlshov Lunden Grenadjärtorp nr 41, Bergslags Kompani, Andra Livgrenadjär- regementet. Enligt Ekonomiska kartan hette torpet “Skogshyddan”, vilket inte är troligt, då torpet tydligt är markerad som ett grenadjärtorp på Häradsekonomiska kartan och enligt hfl senare namnges som “Lunden” Är numera riven Låg här
1958
1977
Karlshov 23 Ligger här
1958
Karlshov 31 Ligger här
Karlshov 33 Ligger här
1958
Karlshov 35 Mon Ligger här
1958
1977
Karlshov 45 Karlsäng Ligger här
Karlshov 71 Brahus Ligger här
1958
1977
1977
Karlshov 1946
Munnerstorp
Munnerstorp 12 och 10 Ligger här
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
1958
1977
1985
Prästtorp
Prästtorp Ligger här
1958
1976
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Studsberg
Studsberg Mellangård 15 och 17 Ligger här
1977
1958
1985
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Studsberg Norrgård Ligger här
1958
1977
1985
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Studsberg Södergård Ligger här
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
1958
1977
1985
Norra Tägneby 45, 47 o 49 Ligger här
1958
Studsberg Lugnet Ligger här
1958
Tägneby
1958. Tägneby 47 o 49
1958. Tägneby 45
1977. Tägneby 47 längst fram, 49 bakom, till höger ligger 45.
Tägneby 47
Tägneby 49 och 47 bakom till vänster
1977. Tägneby 45
1985
Södra Tägneby Norrgård 40 Ligger här
1958
1977
Södra Tägneby Norrgård 42 Vadstugan Ligger här
Södra Tägneby Södergård Ligger här
1958
1977
1958
1977
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
Södra Tägneby Skattegård Ligger här
1958
1977
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
Tägneby Tullgården Ligger här
1977
Tägneby Frälsegård Ligger här
1977
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
Vittorp
Vittorps by
1958
1977
Vittorp 15 Ligger här
1958
1977
1985. Vittorp 17 till höger.
Vittorp 17 Ligger här
1958
1977
Vittorp 19 Ligger här
Vittorp 21 Ligger här
1958
1977. Vittorp 17 närmast
1985
Vittorp 31 Brunnstorp Ligger här
1958
1977.
1985
Sandgatan
Sandgatan är den väg som går i gränsen mellan Älvestad och Fornåsa socken, från nordvästra hörnet av Älvestad och mot sydväst. Endast östra sidan av vägen tillhör Älvestad socken, men vi tar med fastigheterna på västra sidan också, även om de tillhör Fornåsa.
Älvan 302 Uddenäs Tillhör Fornåsa Ligger här
1958
1977.
1985
Älvan 315 Norrhagen Ligger här
1958
1977.
1985
Älvan 320 Rönnebo Ligger i Fornåsa Ligger här
1958. Rönnebo ligger bakom till höger. Nydala längst fram.
1977.
1985
Älvan 321 Nydala Ligger här
1958. Nydala längst fram.
1985
Älvan 322 Fridensborg Ligger i Fornåsa. Ligger här
1985
1977.
1958
Älvan 327 Björkdala . Ligger här
1985
1958
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
Älvan 330 Sandstugan Ligger i Fornåsa. Ligger här .
1958
1985. Sandstugan bakom till höger.
Älvan 331 Gustavsberg Ligger här .
1985.
1958
Älvan 332 Sörtorp Ligger i Fornåsa. Ligger här .
Älvan 230 Östra Sand Ligger inte riktigt på Sandgatan, men nästan…. Ligger här .
1958
1985
1977.
2019
1985
1977.
1958
Karlshov Sången Är rivet Låg här
1958
Sågen vid Karlshov Är riven. Här syns även smedjan och brandstationen. Låg här
Studsberg 50 Ovantorp Ligger här
1958
Läs mer om bynamnet Tegneby och andra bynamn i Älvestad här
Klicka på bilden för att förstora den
1972
1972
1958
1977